ลืมรหัสผ่าน | ช่วยเหลือ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รางวัลที่ 1    4000     รวม 1 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 รางวัล
ลำดับหมายเลขสมาชิกชื่อ - สกุล
1 0275 นายดิเรก มรสุม
รางวัลที่ 2    3000     รวม 2 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกในที่ประชุม 1 รางวัล
ลำดับหมายเลขสมาชิกชื่อ - สกุล
1 2294 นายวัชรพล ทรัพย์วัฒน์
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 รางวัล
ลำดับหมายเลขสมาชิกชื่อ - สกุล
1 2117 นายกิตติพัทธ์ ฉิมดี
รางวัลที่ 3    1000     รวม 50 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกในที่ประชุม 20 รางวัล
ลำดับหมายเลขสมาชิกชื่อ - สกุล
1 2066 น.ส.กฤติกา ปานเขียว
2 1699 นายคมเพชร เพชรคงสกุล
3 0796 นายจิรพัฒน์ ทรงฤกษ์
4 2159 นายบรรพต ศรีเล็ก
5 1248 นายอมร แก้วมรกต
6 2337 นายเอกภพ หลิ่มประมาณ
7 1796 น.ส.จันจุดา พรศรี
8 1858 นางเบ็ญจา จาคเปรม
9 1633 นายปฏิญญา พรโสภิณ
10 2343 นายธวัชชัย ศิริกุล
11 1936 น.ส.กุลนิษฐ์ สืบวิสัย
12 0456 นายพิเชฐพงศ์ สมเพชรพงศ์
13 2169 นางบุญชื่น สัจวรรณ
14 0030 นางอัญชลี จิ๊เมฆ
15 1870 นายภาวัช ศิริโยธา
16 1032 น.ส.ดวงกมล เตมียชาติ
17 2142 นายกมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
18 2302 นายมานพ ภักดีพงษ์
19 1685 นายสรวุฒิ เนียมประยูร
20 1973 น.ส.บุษบา รุจิวชิรพงศ์
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 30 รางวัล
ลำดับหมายเลขสมาชิกชื่อ - สกุล
1 2314 นายสุรชัย ภูนางดาว
2 1093 นายก้องเกียรติ วิรุฬหเกียรติ
3 1558 น.ส.เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
4 2208 นางสาวพรศิริ รักสัญชาติ
5 0157 นายสุชิน สืบเชื้อ
6 0502 นายสมพร พนิชการ
7 1430 นายโสฬส สวัสดิรักษา
8 1835 น.ส.ศุทธินี จิ้วตั้น
9 0494 นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ
10 2236 นายณัฐวัชช์ บุญทา
11 2301 นายประสิทธิ์ อ้อมแก้ว
12 1683 นางเนตรนภา น้อยพลาย
13 1101 นายลิขิต สากระแสร์
14 2228 นางฐาปนี บัวกิ่ง
15 2297 นางทิพวรรณ ทรัพย์เจริญ
16 2150 นายอนุสรณ์ แสงเจริญ
17 0911 นายศรี ไชยทน
18 0605 นายศักดิ์ไท ศิริขันธ์
19 1547 นางรุ่งอรุณ กิม
20 1399 นายนพพร เทียนสว่าง
21 1292 นายชัชชัย ไชยแสน
22 2082 นายชาติชูพงษ์ แม้นจิตร์
23 2108 นางชนภัทร ใจบุญ
24 2341 นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
25 1653 นายโสภณ พะนิโคดม
26 1333 นายทิวา พันธ์ไม้สี
27 1441 นายอารักษ์ เกื้อชาติ
28 2218 นางเสาวลักษณ์ เหมกูล
29 2333 นายประดิษฐ์ ซึ่งพรม
30 1929 น.ส.ชนกมาส สุจจะชารี

[ประกาศ] ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 [145]

[ประกาศ] ประกาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [148]

[ประกาศ] ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [78]

[ประกาศ] ประกาศเชิญชวนสมาชิกสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [42]

[แบบฟอร์ม] ใบสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [21]

[แบบฟอร์ม] ใบสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [29]

[ประกาศ] ประกาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [55]

[ประกาศ] ประกาศเชิญชวนสมาชิกสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [32]

[ประกาศ] ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 [42]

[ประกาศ] กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 [235]

เลือกตั้ง 2563


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นายยุทธนา ชาตยาภา 75
2 นายโสภณ ชัยลา 171
3 นายสำเริง มั่นคง 169
4 นายบัญชา จันทร์สุกรี 120
5 นายแก้ว กรโกษา 67
6 นางสิริพร คะชะนา 70
7 นางสิลาลินี พุฒพินิจ 70
8 นายวิษณุ อัครพิน 59
9 นางณพรรษสร สุริยะชมรังสี 109
10 นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก 185
11 นายสมควร ช้างเอม 212


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางสาวกาญจนา ปัญญาวดี


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge