ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
หมายเลขสมาชิก
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน    

เลือกตั้ง 2564


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางณพรรษสร สุริยะชมรังสี
2 นายวินิจ ปินตา
3 นายสุมน ทองซ้วน
4 น.ส.ณัฐญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
5 นายชัชชัย ไชยแสน
6 นายคมเพชร เพชรคงสกุล
7 นางสิริพร คะชะนา
8 นางสิลาลินี พุฒพินิจ
9 นายยุทธนา ชาตยาภา
10 นางปณาลี บำรุงผล
11 นายสมชาย แสนแปลง
12 นายบรรดาล ทรัพย์เจริญ


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางสาวกาญจนา ปัญญาวดี


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge