ลืมรหัสผ่าน | ช่วยเหลือ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 1    3,000 บาท     รวม 2 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกในที่ประชุม 1 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--
รางวัลที่ 2    2,000 บาท     รวม 2 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกในที่ประชุม 1 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--
รางวัลที่ 3    1,000 บาท     รวม 50 รางวัล
รางวัลสำหรับสมาชิกในที่ประชุม 20 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--
รางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ 30 รางวัล
--ยังไม่จับรางวัล--

[ประกาศ] หนังสือขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [35]

[ประกาศ] ขอเชิญชวนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 [22]

[ประกาศ] ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการ [16]

[ประกาศ] ประกาศหมายเลขผู้สมัครผู้ตรวจบัญชี [4]

[ประกาศ] ประกาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ [11]

[ประกาศ] เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 [47]

[แบบฟอร์ม] ใบสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 [13]

[ประกาศ] เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 [11]

[ประกาศ] เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด [44]

[แบบฟอร์ม] ใบสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 [20]

เลือกตั้ง


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางสิลาลินี พุฒพินิจ
2 น.ส.วนิดา ทุมมัย
3 นายมณฑล กระจ่าง
4 นางอารีย์ พรหมสุวรรณ
5 นายจิรพัฒน์ ทรงฤกษ์
6 น.ส.ณัฐญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
7 นายเรวัตร แจ้งสว่าง
8 นายสำเริง มั่นคง
9 นายอำรุงฤทธิ์ นิ่มเสมอ
10 นายอรุณ ศรีสุขผ่อง
11 นายยุทธนา ชาตยาภา
12 นางสิริพร คะชะนา
13 นายพนมกร เหมะธุลิน


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2566
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางสาวนิ่มนวล ดวงโต


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge