ลืมรหัสผ่าน | ช่วยเหลือ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด
ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
ประธานกรรมการ


นายบรรดาล ทรัพย์เจริญ
รองประธานกรรมการ


นายสำเริง มั่นคง
รองประธานกรรมการ


นายอำรุงฤทธิ์ นิ่มเสมอ
รองประธานกรรมการ


นายจิรพัฒน์ ทรงฤกษ์
รองประธานกรรมการ


นางณพรรษสร สุริยะชมรังสี
กรรมการ


น.ส.วนิดา ทุมมัย
กรรมการ


นายคมเพชร เพชรคงสกุล
กรรมการ


นายเรวัตร แจ้งสว่าง
กรรมการ


นายชัชชัย ไชยแสน
กรรมการและผู้จัดการ


นางปณาลี บำรุงผล
กรรมการและเหรัญญิก


นายวินิจ ปินตา
กรรมการและเลขานุการ


บุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด


นางกาญจนา ปัญญาวดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นางสาวพจนีย์ กั้นเกตุ
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ


นางสาวธัญดา นาควิจิตร
เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวโสรญา ตอสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge