ลืมรหัสผ่าน | ช่วยเหลือ


[แบบฟอร์ม] ใบขอลาออกจากสมาชิก [10]

[แบบฟอร์ม] ใบแจ้งความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ [4]

[ประกาศ] เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566 [22]

[ประกาศ] รับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด [8]

[ประกาศ] เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด [15]

[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [17]

[ประกาศ] ต้นฉบับรายงานกิจการประจำปี 2565 [25]

[ระเบียบ] ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [189]

[ระเบียบ] ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 [348]

[ประกาศ] การหักค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงไทย [138]

เลือกตั้ง


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
2 น.ส.วนิดา ทุมมัย 160
8 นายสำเริง มั่นคง 135
7 นายเรวัตร แจ้งสว่าง 118
5 นายจิรพัฒน์ ทรงฤกษ์ 106
9 นายอำรุงฤทธิ์ นิ่มเสมอ 99
1 นางสิลาลินี พุฒพินิจ 85
10 นายอรุณ ศรีสุขผ่อง 81
13 นายพนมกร เหมะธุลิน 73
6 น.ส.ณัฐญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 65
4 นางอารีย์ พรหมสุวรรณ 62
3 นายมณฑล กระจ่าง 58
12 นางสิริพร คะชะนา 56
11 นายยุทธนา ชาตยาภา 34


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2566
หมายเลขชื่อ - นามสกุลคะแนน
1 นางสาวนิ่มนวล ดวงโต


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge