ลืมรหัสผ่าน | ช่วยเหลือ

จุดประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด

                   เมื่อ พ.ศ. 2532 ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมกันลงชื่อขอจัดตั้งสหกรณ์ชนิดจำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำหนดชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ได้ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
9) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

                   เมื่อแรกตั้งมีผู้เข้าชื่อเป็นสมาชิกรวม 157 คน ถือหุ้นรวม 35,570 บาท ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.000433 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.003333 ไว้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2532


แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome
Microsoft Edge